پیچک ( حسین پناهی)

حسین پناهی

عناوین مطالب
- حرمت نگه دار!دلم (حسین پناهی)
- مگسي را كشتم (حسین پناهی)
- بیکرانه (حسین پناهی)
- غریب (حسین پناهی)
- بهانه (حسین پناهی)
- بقا (حسین پناهی)
- کودکی ها (حسین پناهی)
- دل خوش (حسین پناهی)
- اولین و آخرین (حسین پناهی)
- خاکستر (حسین پناهی)
- پروانه ها (حسین پناهی)
- کاج ها در بکر اند (حسین پناهی)
- کاکل (حسین پناهی)
- شبی بارانی (حسین پناهی)
- مرداد (حسین پناهی)
- جغد (حسین پناهی)
- نه (حسین پناهی)
- آوار رنگ(حسین پناهی)
- گفتگوی من و نازی زیر چتر (حسین پناهی)
- شب و نازی ، من و تب (حسین پناهی)
- شبی که من و نازی با هم مردیم (حسین پناهی)
- سرودی برای مادران (حسین پناهی)
- منظومه ها (حسین پناهی)
- ساده دل (حسین پناهی)
- بارون (حسین پناهی)
- چراغ (حسین پناهی)
- تاسه (حسین پناهی)
- دلم (حسین پناهی)
- از شوق به هوا (حسین پناهی)
- عطرها (حسین پناهی)
- در (حسین پناهی)
- برای اعظم (حسین پناهی)
- اعتراف (حسین پناهی)
- فردا (حسین پناهی)
- به وقت گرینویچ (حسین پناهی)
- خاطرات (حسین پناهی)
- من حسینم ... پناهیم (حسین پناهی)
صفحه قبل 1 صفحه بعد